hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Izbor za najuspješniji lokalni EU projekt u RH 2012.-2014.

KLIKNITE I GLASUJTE ZA PROJEKTE KOJI SU PREMA VAŠEM MIŠLJENJU NAJUSPJEŠNIJI!

Po uzoru na prošlogodišnji izbor za najuspješniji lokalni EU projekt u RH, koji je pobudio veliki interes javnosti, pokrećemo Izbor za najuspješniji lokalni EU projekt u RH u razdoblju 2012.-2014. u cilju daljnje prezentacije uspješnih projekata financiranih EU sredstvima.

Primjerima ovih uspješnih projekata želimo istaknuti doprinos i značaj koji imaju na poboljšanje životnih uvjeta lokalne zajednice, krajnjih korisnika te hrvatskih građana u cjelini odnosno gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.

Projekti su nominirani od strane regionalnih razvojnih agencija (regionalnih koordinatora), a pokrivaju brojna područja: poduzetništvo i razvoj poslovne infrastrukture, istraživanje i inovacije,  zaštitu okoliša, socijalnu uključenost i zapošljavanje te poljoprivredu i zastupljeni su na području cijele Hrvatske, od Srijema i Slavonije preko Zagreba i Like do Istre i Dalmacije. O tome kakva je korist ostvarena od samog projekta za razvoj određenog područja, možete pročitati klikom na naslovnicu pojedinog projekta.

Pomozite nam u promoviranju uspješnih lokalnih EU projekata i usput se informirajte o tome što je sve moguće financirati sredstvima Europske unije. Možda vam ovi uspješni primjeri pomognu da i sami dobijete ideju za projekt i da je prijavite za sredstva iz europskih fondova.  
 
UPUTE ZA GLASOVANJE:
Možete glasovati samo jednom.  
Glasuje se na način da kliknete na tipku Odaberi koja se nalazi u dnu opisa svakog nominiranog projekta te da zatim potvrdite svoj izbor klikom na tipku Glasuj koja se nalazi na dnu stranice.
Da bi glasovanje bilo prihvaćeno potrebno je da svaki glasač odabere ukupno tri projekta koje smatra posebno uspješnim.

Glasovanje je bilo otvoreno do 12. siječnja 2015.
TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNO – POVIJESNE BAŠTINE I JAVNE INFRASTRUKTURE PARKA NEHAJ - 4tressCulTour
Doprinos razvoju turističkog sektora i srodnih malih i srednjih poduzeća u Gradu Senju i Ličko-senjskoj županiji kroz održivu ekonomsku valorizaciju kulturnih i povijesnih potencijala regije. Poboljšanje javne turističke infrastrukture i s tim povezano unapređenje turističke ponude temeljene na kulturno - povijesnoj baštini.
Odaberi
ROSIS, ROSAS, ROSARUM (3R)
Projekt koji je potaknuo korištenje mogućnosti razvoja prekogranične hortikulturne proizvodnje temeljene na zajedničkim interesima i vrijednostima te strategijama za zajedničke aktivnosti preko granice te doprinio shvaćanju hortikulture kao važne prekogranične poljoprivredne komponente održivog društveno-gospodarskog razvoja pograničnog područja Sava – Dunav.
Odaberi
TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV. ANTE U ŠIBENIKU
Unaprjeđenje javne turističke infrastrukture i sustava upravljanja za razvojno planiranje i promociju selektivnih oblika aktivnog i kulturnog turizma i povezanih usluga u zaštićenim prirodnim područjima u Šibensko-kninskoj županiji čime su stvoreni preduvjeti za razvoj poduzetništva i daljnji razvoj ovog područja.
Odaberi
DRAVIS 2 (DALJI RAZVOJ I ŠIRENJE PLANOVA ZA SLOŽENI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE KATASTROFAMA DUŽ RIJEKE DRAVE)
Jačanje suradnje u upravljanju katastrofama i zajednička prevencija u području rijeke Drave, uzbunjivanje i zajedničko uklanjanje opasnosti prekograničnog karaktera korištenjem modernih informacijskih i komunikacijskih tehnologija kako bi se spriječila opasnost za stanovništvo županija smještenih duž granice.
Odaberi
BOGATSTVO RURALNOG PROSTORA U ZAJEDNIČKOJ TURISTIČKOJ PONUDI
Pod akronimom projekta - Put medičarstva i licitarstva između Krškog i Zagreba, krije se promocija i poticaj razvoju nove i nadogradnja postojeće ponude tradicionalnih zanatskih proizvoda i nekih prerađenih poljoprivrednih proizvoda te očuvanje i uključivanje kulturne baštine u turističku ponudu na zajedničkom prekograničnom prostoru Posavja i Zagrebačke županije.
Odaberi
UNA - VRELO ŽIVOTA
Stvaranje zajedničkog gospodarskog prostora u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini razvijanjem zajedničkog turističkog proizvoda povezanog s prirodom, kroz suradnju dviju zemalja i dijeljenje iskustva između svih dionika na prekograničnom području gornjeg toka rijeke Une.
Odaberi
MAĐARSKO-HRVATSKE VINSKE PRIČE
Stvaranje snažne prekogranične vinske regije koja promovira zajedničko gastronomsko i kulturno nasljeđe kroz razvoj i uspješni menadžment zajedničke turističke ponude u prekograničnom vinsko orijentiranom području s ciljem razmjene iskustava u svrhu jačanja turističkih potencijala, kulture i tradicije.
Odaberi
NATURE FOR THE FUTURE - PRIRODA ZA BUDUĆNOST - VALORIZACIJA ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA
Svrha projekta bila je turistička promocija zaštićene prirodne vrijednosti Dubrovačko - neretvanske županije te poboljšanje turističke ponude na prekograničnom prostoru kroz turističku valorizaciju zaštićenih prirodnih područja, predstavljajući ih kao zajedničku turističku ponudu regije.
Odaberi
TRAILBLAZER - TRansport And Innovation Logistics By Local Authorities with a Zest for Efficiency and Realization - TRANSPORT I INOVATIVNE LOGISTIKE LOKALNIH UPRAVA S NAGLASKOM NA UČINKOVITOST I PROVEDBU
Izrada prijedloga mjera regulacije ili optimizacije dostave roba kroz tzv. plan opskrbe i isporuke koji pomaže pri poboljšanju organizacije dostave roba, postizanju smanjenja potrošnje energije, emisije buke i ispušnih plinova, prometnih zagušenja, troškova distribucije robe te povećanju sigurnosti prometa.
Odaberi
IRRI - PROJEKT NAVODNJAVANJA
Ovaj projekt je dokaz kako je uz pomoć EU fondova moguće dobiti potporu za ulaganje u sustav za navodnjavanje, neophodan u poljoprivrednoj proizvodnji jer se za vrijeme sušnog razdoblja mogu spriječiti ogromni gubici na kulturama, čime se doprinosi povećanju prinosa u poljoprivrednoj proizvodnji i podržava proizvodnja poljoprivrednih proizvođača. 
Odaberi
EKO MUZEJ MURA
Osiguravanje programskih osnova za pokretanje nove turističke destinacije koja obuhvaća područje uz rijeku Muru u pograničnom području između Hrvatske i Slovenije i osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za razvoj mekog turizma što je u skladu s ekonomskim razvojnim ciljevima transmodernog turizma te ključni čimbenik i motivator održivog turističkog i sveukupnog razvoja.
Odaberi
CLUSTER CLUB - ADRIATIC ECONOMIC CLUSTER CLUB
Projektom usmjerenom na nautičku industriju i povezane subjekte lance dobavljača za nautičku industriju, nastojalo se ubrzati i ojačati klaster sistem i omogućiti ubrzani razvoj i osnivanje novih inicijativa klastera na programskom području te time pomoći unaprjeđenju suradnje i razvoju poduzetništva.
Odaberi
POVEZANI CVIJEĆEM
Projekt je omogućio izgradnju modernog plastenika za uzgoj cvijeća i popularizaciju hortikulture kroz povećane vještine učenika poljoprivrednih zanimanja, kao i promicanje kulture prihvaćanja različitosti i jednakih mogućnosti za sve građane u Požeško-slavonskoj  i Virovitičko-podravskoj županiji.
Odaberi
MOTO - MODERNIZACIJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ZA ZANIMANJE MLJEKAR-SIRAR
Uspostavljanje suradnje između ustanova za obrazovanje odraslih i lokalnih partnera kroz implementaciju moderniziranog programa za zanimanje mljekar - sirar, kao i izgradnja suradnje putem uspostavljanja mreže institucija za obrazovanje odraslih i lokalne zajednice.
Odaberi
USUSRET BUDUĆIM ZAHTJEVIMA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Projekt je imao za cilj izraditi novi, moderni kurikulum za fakultativni predmet iz obnovljivih izvora energije, u cilju povećanja znanja, kompetencija i vještina učenika koji se obrazuju za strukovna zanimanja, što će povećati  njihovu konkurentnost na tržištu rada i olakšati im zapošljavanje.
Odaberi
STOPCO2
Kreiranje sustava za energetski učinkovito i ekološko gospodarenje javnom rasvjetom u hrvatsko-slovenskom pograničju primjenom modernih informacijsko–telekomunikacijskih i svjetlotehničkih tehnologija i povećanje svjesti stanovnika slovensko–hrvatskog pograničja o mogućnostima smanjenja emisija CO2.
Odaberi
POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA I OČUVANJE BIORAZNOLIKOSTI KROZ SANACIJU I REMEDIJACIJU ONEČIŠĆENIH LOKALITETA - REMEDISANUS
Zaštita okoliša i očuvanje prirodnih i kulturnih bogatstva prekograničnog područja te doprinos općoj zaštiti okoliša kroz mijenjanje postojećih navika štetnih po okoliš, svrha su ovog projekta, a podrazumijeva saniranje divljih odlagališta otpada, remedijaciju (oporavak) saniranih lokacija te jačanje svijesti mladih o važnosti očuvanja okoliša i sortiranju otpada.
Odaberi
SLID – SOCIJALNA I RADNA INTEGRACIJA OSOBA S INVALIDITETOM
Projekt je doprinio jačanju postojećih i stvaranju novih mreža suradnje na području socijalne i radne uključivosti osoba s invaliditetom, nabavu opreme te razvoj programa koji se tiču obrazovanja i posredovanja u zapošljavanju osoba s invaliditetom u RH.
Odaberi
BICIKLOM ZA TURIZAM BEZ GRANICA
Poboljšanje konkurentnosti lokalnog turizma prekograničnog područja kroz poboljšanje atraktivnosti turističke ponude u regiji, kapaciteta interesnih grupa u turističkom sektoru te doprinos integraciji i revitalizaciji gospodarstva prekograničnog područja s ciljem poticanja održivog razvoja.
Odaberi
IR-OVE - INOVATIVNA PREKOGRANIČNA REGIJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Poboljšanje poduzetničke poslovne suradnje, prvenstveno malih i srednjih poduzeća u projektnom području koja se bave razvojem tehnologija, proizvoda i usluga te unaprjeđenje i poboljšanje suradnje poduzetnika i razvojno istraživačkih institucija koja se bave razvojem tehnologija iz područja obnovljivih izvora energije (OIE).
Odaberi
ULAGANJE U IZGRADNJU I/ILI U REKONSTRUKCIJU OBJEKTA ZA DRŽANJE KOKOŠI NESILICA, SKLADIŠNIH KAPACITETA ZA STAJSKI GNOJ, OPREMANJE OBJEKATA ZA DRŽANJE KOKOŠI NESILICA, UKLJUČUJUĆI OPREMU ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA PTIČJIH BOLESTI
Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje kokoši nesilica, skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i opremanje objekata za držanje kokoši nesilica, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti u cilju usklađivanja s EU standardima te unaprjeđenja poslovanja. 
Odaberi


Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.